Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 8 maja 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w roku 2022.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2022.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Niedźwiedź.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach za rok 2022.
 10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Słomniki oraz Rady Miejskiej w Słomnikach.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/632/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.
 16. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie posiedzenia.