Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 września 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 5. Przedstawienie opinii Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Ławników na temat zgłoszonych kandydatur na kadencję 2024 – 2027
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.
 9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.